Privacy verklaring

Operatie Farma, gevestigd aan Waalkade 43a, 5301 CH Zaltbommel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Operatie Farma
Waalkade 43a
5301 CH Zaltbommel
Tel. 0418-511800
info@operatiefarma.nl
kvk nummer: 30241628

Anne Boersma is de Functionaris Gegevensbescherming van Operatie Farma hij is te bereiken via anne@operatiefarma.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Operatie Farma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via het contactformulier op de website. De gegevens die u hier invult, zullen in onze mail terecht komen. Deze mail wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam (contactformulier)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres (contactformulier)
  • Locatiegegevens (Google Analytics)
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)
  • Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@operatiefarma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Operatie Farma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met u op te kunnen nemen over onze diensten of uw vragen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Operatie Farma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Operatie Farma) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Operatie Farma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Naam > Zolang u een (potentiële) klant blijft > Om u met uw naam aan te spreken wanneer wij contact met u opnemen.
Telefoonnummer > Zolang u een (potentiële) klant blijft > Om contact met u op te nemen
E-mailadres > Zolang u een (potentiële) klant blijft > Om contact met u op te nemen
IP-adres > Zolang u een (potentiële) klant blijft > wordt automatisch opgeslagen door het online formulier
Locatiegegevens > Zolang als Google Analytics dit opslaat > Via Google Analytics om de website te kunnen verbeteren
Gegevens over uw activiteiten op onze website > Zolang als Google Analytics dit opslaat > Via Google Analytics om de website te kunnen verbeteren
Internetbrowser en apparaat type > Zolang als Google Analytics dit opslaat > Via Google Analytics om de website te kunnen verbeteren

Delen van persoonsgegevens met derden
Operatie Farma verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Operatie Farma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Operatie Farma gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Operatie Farma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@operatiefarma.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen tien weken, op uw verzoek .
Operatie Farma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Operatie Farma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, ofwel telefonisch: 0418-511800 ofwel per e-mail: info@operatiefarma.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Operatie Farma verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien mogelijk een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Operatie Farma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijziging van Privacy Statement
Operatie Farma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

April 2018

Dit is de privacyverklaring van Operatie Farma, gevestigd aan Waalkade 43a, 5301 CH Zaltbommel, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 30241628.